JESTEŚ TUTAJ: STRONA GŁÓWNA  /  REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży oraz ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług przez Siligan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego siligan.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Siligan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 2 Definicje

 1. 1. Biuro Usługodawcy – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Użytkowników, pod adresem: ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa.
 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Usługodawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 4. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 5. Formularz wyceny – formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu, umożliwiający Użytkownikowi skorzystanie z usługi Wyceny indywidualnej, skutkiem czego potencjalnie może być zawarcie Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Oferta – oznacza ofertę , której przedmiotem jest Towar oferowany przez Usługodawcę lub usługa świadczona przez Usługodawcę, przedstawiona przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, przesłanej Użytkownikowi na skutek skierowania przez niego zapytania ofertowego.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 10. Usługodawca – oznacza Siligan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-182), ul. Ruchliwa 22, NIP: 5272795559, REGON: 366462688, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659229, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych; email: sklep@siligan.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 11. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.
 12. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie siligan.pl.
 13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Usługodawcę w Ofercie, mogący być przedmiotem Umowy.
 14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 16. Usługa serwisowa – oznacza usługę serwisu sprzętu komputerowego świadczoną stacjonarnie, w Biurze Usługodawcy, przedstawianą przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, która może być przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.
 17. Wycena Indywidualna – nieodpłatna usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza wyceny udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu zapytania o możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym Towar zostałby wykonany według specyfikacji Użytkownika lub służyłby zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz o wycenę takiego zamówienia indywidualnego. Konsekwencją skorzystania z usługi Wyceny indywidualnej potencjalnie może być zawarcie Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 8. Jeżeli sprzęt komputerowy, będący przedmiotem Usługi serwisowej, nie zostanie odebrany w terminie uzgodnionym w korespondencji email, o której mowa w §5 ust. 3, Usługodawca wzywa Użytkownika w formie wiadomości elektronicznej do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Usługodawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Usługodawcy – tj. Warszawie, naliczanej za każdy dzień przechowania.

§ 4 Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Formularz kontaktowy;
  • Wycena indywidualna.
 2. Usługi wskazane w §4 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
 6. Usługa Wycena Indywidualna polega na wysłaniu za pomocą Formularza wyceny indywidualnej umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu, zapytania do Usługodawcy o możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym Towar zostałby wykonany według specyfikacji Użytkownika lub służyłby zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz o wycenę takiego zamówienia indywidualnego.
 7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wycena Indywidualna, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
 8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub usługi; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu zamieszczania treści.

§ 5 Zamówienia

 1. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik przesyła do Usługodawcy zapytanie ofertowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Serwisu lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Użytkownik w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: rodzaj Usługi serwisowej, prezentowanej na Stronie Internetowej Serwisu, jaką jest zainteresowany (w tym w szczególności opis uszkodzenia sprzętu komputerowego)/ rodzaj Towaru, którego zakupem byłby zainteresowany/ parametry komputera, którego wyprodukowaniem według specyfikacji Użytkownika, byłby on zainteresowany oraz swoje dane teleadresowe.
 3. Zwrotnie Użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającą dane rejestrowe Usługodawcy, wszystkie szczegóły Oferty, w tym między innymi cenę brutto Usługi serwisowej/ Towaru/ komputera wyprodukowanego według specyfikacji Użytkownika lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; możliwe formy oraz termin płatności a także sposób Dostawy; zakres Usługi serwisowej i sposób jej realizacji; główne cechy świadczenia, będącego przedmiotem Oferty; termin spełnienia świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia; jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść w związku z Umową. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że w przypadku zawarcia przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga to za sobą obowiązek zapłaty a dodatkowo – w sytuacji gdy przedmiotem zamówienia jest Usługa serwisowa – informację, że w razie spełnienia świadczenia przez Usługodawcę w pełni, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy, o ile wyrazi zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Na podstawie podanych informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy, a dodatkowo – w sytuacji gdy przedmiotem zamówienia jest Usługa serwisowa, określić, czy wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (zgodnie z §5 ust. 7 Regulaminu). Do wiadomości dołączony jest także szczegółowy opis Usługi serwisowej/ Towaru/ komputera, który ma zostać wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, bądź służyć zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb – będących przedmiotem Oferty.
 4. Użytkownik za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej usługi Wyceny indywidualnej. Użytkownik wykorzystuje do tego dedykowany Formularz wyceny, znajdujący się na Stronie Internetowej Serwisu, opisując rodzaj i parametry (w szczególności podzespoły) komputera, który miałby być wykonany według specyfikacji Użytkownika lub służyłby zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i szczegółowy zakres prac, których wykonaniem przez Usługodawcę byłby zainteresowany. W konsekwencji, potencjalnie może dojść do złożenia zamówienia indywidualnego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, o ile Usługodawca w oparciu o informacje podane przez Użytkownika w Formularzu wyceny złoży Użytkownikowi Ofertę, która zostanie przez niego zaakceptowana. W razie braku akceptacji Oferty przez Użytkownika, nie dochodzi do zawarcia Umowy. Przesłanie Formularza wyceny do Usługodawcy, następuje po naciśnięciu przycisku: „PRZEŚLIJ DO WYCENY”.
 5. W trakcie wypełniania Formularza wyceny, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Po otrzymaniu od Użytkownika wiadomości o której mowa w §5 ust. 4, Usługodawca przesyła Użytkownikowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując o:
  • niemożności zrealizowania potencjalnego zamówienia Użytkownika, określonego w Formularzu wyceny;
  • możliwości zrealizowania potencjalnego zamówienia Użytkownika, określonego w Formularzu wyceny – Usługodawca składa Użytkownikowi Ofertę zawarcia Umowy. Usługodawca w ww. wiadomości e-mail podaje swoje dane rejestrowe, cenę brutto realizacji zindywidualizowanego zamówienia oraz możliwe formy i termin płatności i sposób Dostawy wraz z jego kosztem, a także informacje o głównych cechach świadczenia, sposobie i terminie spełnienia świadczenia, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść z tytułu Umowy. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że zawarcie przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Na podstawie podanych przez Usługodawcę informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie – przyjąć Ofertę Usługodawcy, przesyłając wiadomość elektroniczną do Usługodawcy, wskazując swoje dane teleadresowe, a także wybraną formę płatności i sposób Dostawy.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest świadczenie usług, Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.
 8. Po zawarciu Umowy, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres.
 9. W wypadku niewykonania zobowiązania przez Usługodawcę lub Użytkownika w terminie ściśle określonym, wynikającym z zawartej Umowy, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w szczególności w sytuacji niewywiązania się przez Użytkownika z obowiązku dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie ściśle określonym, wskazanym w wiadomości e-mail o której mowa w §5 ust. 3 lub §5 ust. 6 lit. b Regulaminu. W takiej sytuacji, po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 10. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia fakturę. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.

§ 6 Dostawa

 1. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy bez wad.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem Dostawcy na wskazany przez niego adres.
 4. W dniu wysłania Towaru do Użytkownika przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6. Usługodawca, zgodnie z wolą Użytkownika, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 7. W przypadku nieobecności Użytkownika pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Użytkownik będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Serwisu Internetowego przez Dostawcę, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Użytkownikem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

 1. Usługodawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaruna wolny od wad lub usunięcia wad. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
 3. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Użytkownika będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Usługodawca.
 4. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Użytkownik może kierować w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Usługodawcy.
 6. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi serwisowej. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@siligan.pl lub w formie pisemnej, na adres Biura Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 8. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@siligan.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 9. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 10. Usługodawca w stosunku do Przedsiębiorców wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi. § 8 Gwarancja 1. Towary sprzedawane przez Usługodawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 9 Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  • dla Umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;
  • dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.
 11. W wypadku odstąpienia Użytkownik będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Usługodawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy w wiadomości elektronicznej, o której mowa w §5 ust. 3 Regulaminu.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Użytkownika będącego Konsumentem.
 16. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11 Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.
 6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2019 r.

Wykwalifikowani
specjaliści

Szybkie terminy
realizacji

Atrakcyjne ceny
i rabaty

Gwarancja
na naprawę

INTERESUJE CIĘ NASZA OFERTA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Jeśli interesuje Cie oferta naszej firmy, potrzebujesz pomocy przy komputerze, zadzwoń i umów się z naszymi specjalistami. Nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Serdecznie zapraszamy!

Telefon Siligan22 212 89 01

Mail Siligansklep@siligan.pl

Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin sklepu Siligan.pl (obowiązkowe).

Administratorem Państwa danych osobowych jest SILIGAN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdą Państwo na stronie Polityka Prywatności.